EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus

Arengukava

Arengukava 2011-2019.

Seisukorra kirjeldus ja analüüs

Keskkonna analüüs: kus tegutseme.

Aastal 2011: Taebla vald asub Lääne maakonna keskosas. Valla territoorium moodustab maakonna pindalast 6% ja on 141 km2. Valla asendit regioonis võib pidada soodsaks. Maakonna keskusesse, Haapsalusse on 14 ning Tallinnasse 86 km. Valda läbiv Tallinn – Haapsalu – Rohuküla maantee annab soodsa võimaluse ettevõtlusele ja kindlustab tihedama bussiliikluse.

Palivere on tuntud oma liivamägede ja männimetsade poolest. Paliveres asub Pikajalamägi, mis on Läänemaa kõrgeim punkt – 51 m. Pikajalamägi ehk Vallidepealne on ühtlasi II aastatuhande algusest pärinev linnus, mille ehitamine on jäänud pooleli. Umbes 11000 aastat tagasi kulges Pikajalamäe nõlva all rannajoon. Praegu asub mäel suusahüppetorn, mille tipust avaneb kaunis vaade, ilusa ilmaga paistavad ka Uuemõisa elamud. Mäe jalamile jääb allikas, mida läbi aegade on kasutatud kaevuna.

Vaatamist väärivad Palivere mõisahoone ja park. Mõisa kohta on teateid 1493.aastast. Praegu asuvad seal laste- ja noortekodu, eriinternaatkool ning võõrastemaja.

Koela külas Uuetoa talus asub 1987.aastal asutatud Koela talumuuseum.

Kirimäe küla piirimaile jääv Hallimägi on vana linnusekoht. Nõlva kõrgus on 5 – 7 meetrit, kõrgus merepinnast 26 meetrit. Kants pärineb nooremast rauaajast ja on Läänemaa põhjaserval suurim. Põhiplaanilt on Hallimägi ovaalne, pikkus on 60 ja laius 40 meetrit, ringvalli ümbermõõt on 190 meetrit.

 1. aastal ostis Ants Laikmaa Kadarpiku külas poole Tammiku talust ja kahekümnendatel hakkas siia rajama kodu. 1932. aastal sulges ta Tallinnas ateljeekooli ja kolis Taeblasse, kus oli valminud Eestis ainulaadne rahvusromantilises stiilis tõeline kunstniku maja.

Koguduse kirjeldus 2010 lühidalt.

Koguduse piirkonnas on Taebla ja Oru vallad, territooriumi pindalaks on 339,1 km2 ja elanikke 01.01.2011 seisuga Taebla vallas 2620 ja Oru vallas 926, kokku  3546. (2009 a. 3620).

Kirikuhoone ja koguduse elu.

 Koguduseliikmeid seisuga 01.01.2011 on 410 liikmemaksu tasunud liiget, neist 280 on lisaks liikmemaksule kord aastas saanud osa armulauast ja töötavad kaasa koguse erinevates töövaldkondades.

Muusikatöö toimkond – muusikatöö koordineerimine

Lastetöö toimkond – pühapäevakoolitöö korraldamine, ühenduse pidamine sõpruskoguduste pühapäevakooli õpetajatega, koolitustest osavõtmise korraldamine, peretöö korraldamine noorte peredega

Jumalateenistuse toimkond – ruumide ettevalmistamine jumalateenistuseks, korjanduse korraldamine, kiriku koristamine

Diakooniatöö toimkond – eakatele teetundide ettevalmistamine, kodude külastamine, hingehoiutöö, hooldekodu külastamine, annetusmüügi korraldamine,  erivajadustega rühma tegevuse koordineerimine, eakate laagrite ja ekskursioonide korraldamine

Misjonitöö toimkond – misjonisaadikutega ühenduse pidamine, misjoniürituste korraldamine koguduses ja kohalikes koolides, misjonialase koolituse korraldamine, leeritöö – täiskasvanute ja noorte leerikursused.

Välissuhete toimkond – kirjavahetuse pidamine sõpruskogudustega, külaliste vastuvõtu organiseerimine, koguduse reiside korraldamine

Noortetöö toimkond – noortetöö korraldamine, ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine, noorte- ja leerilaagrite korraldamine, osavõtt üldkiriklikest üritustest (praostkonna noorte töö, kirikunoorte päevad, noortejuhtide ideepäevad ja koolitused).

Töövaldkondade juhid, koguduse õpetaja ja juhatuse esimees kogunevad süstemaatiliselt kord kuus ühisteks nõupidamisteks, kus koos antakse hinnang tehtud tööle ja koos arutatakse läbi järgmiste kuude ettevõtmised. Töövaldkondade juhid esitavad tööplaanid, rahalise taotluse ja aruande oma töölõigu kohta kord aastas.

 

EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse arengukava toetub EELK arengukavale 2008-2017 ja on seotud Taebla valla arengukavaga aastateks 2007-2013 kultuuri ja noorsootöö valdkonnas, Oru valla arengukavaga aastateks 2006-2014 ja Nigula küla arengukavaga külaelu arendamise valdkonnas.

 

Aastast 2013 liitusid Taebla, Oru ja Risti vallad,  uueks nimeks on Lääne-Nigula vald. Lääne-Nigula koguduse arengukava on seotud Lääne-Nigula valla arengukavaga aastateks 2014 – 2022.

Aasatal 2017 seoses omavalitsuste liitumisega lisanduvad Noarootsi, Nõva, Kullamaa ja Martna vallad, ühiseks nimeks saab Lääne-Nigula vald.

               Visioon

 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus on kristlikku sõnumit selgelt kuulutav kogudus, mille liikmeks olemist peetakse oluliseks.

               Missioon

 

EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse missiooniks on täita Kristuse misjonikäsku Lääne-Nigula kihelkonna territooriumil ja väljaspool, hoolitseda liikmete vaimuliku kasvamise eest, olles hooliv, avatud, aktiivne, koostöövalmis ja ühendav.

 

Mt 28: 19-20: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“

 

               Väärtused

 

Pühadus – Kogudus austab Püha Kolmainu Jumalat.

Kristuse-kesksus – Kogudus kuulutab ja tunnistab rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest kui Päästjast. Sõna ja sakrament on jumalateenistusliku elu keskne sisu.

Osadus – Koguduse ühtsus sünnib osadusest Jumala ja üksteisega. Kogudus toetab nii koguduse piirkonnas kui ka väljaspool seda elavate liikmete vahelist osadust.

Hoolivus – Koguduseliikmed hoolivad kaasinimestest oma kogukonnas ja kannavad vastutust abivajajate eest.

Nähtavus – Kogudus on kogukonnas nähtav.

Avatus – Kogudus on avatud inimestele, uutele ideedele ja spirituaalsele mitmekesisusele, ühtaegu hoides ja kandes traditsioone.

Aktiivsus – Kogudus innustab ja kaasab inimesi koguduse missiooni täitmisesse.

               Strateegilised eesmärgid

 

 1. Koguduse jumalateenistusliku elu aktiviseerimine ja mitmekesistamine.

 

 1. Koguduse liikmeks olemise väärtustamine ja vaimuliku kasvamise toetamine.

 

 1. Koguduse mõju ja liikmeskonna kasvamine.

 

 1. Ligimesearmastuse osutamine ja üksteisest hoolimine koguduses ning kogukonnas.

 

 1. Koguduse majandusliku võimekuse kasvamine.

 

 1. Eesmärkide saavutamist toetava koguduse struktuuri arendamine.

 

 

 

Alameesmärgid (2011 – 2019).

 

 1. Jumalateenistusliku elu aktiviseerimine ja mitmekesistamine.
Alameesmärk Tegevus Aeg Mõõdik Kulud Rahastamisallikas Vastutaja
Virtuaalselt jumalateenistusel osalemise võimaluste loomine 

 

Tehnika paigaldamine   Video ja audiosalvestused koguduse kodulehel   Projekt  
  Koguduse kodulehel jutluste avaldamine   Kord nädalas uuendatud tekstid internetis Jooksev 

eelarve

   
Koguduseliikmete aktiivsem osavõtt jumalateenistustest 

 

Erinevate jumalateenistuse vormide rakendamine: Emmause missa, Toomamissa, lastejumalateenistus, koolijumalateenistus   Jumalateenistustel osalemine on kasvanud 25%      
  Koguduseliikmete vaheline vastastikune 

motiveerimine koguduse

elu aktiviseerimisel

       
  Transpordi korraldamine jumalateenistustele   Toimib transport Paliverest, Linnamäelt ja Taeblast      
  Muusika osakaalu suurendamine ja valiku mitmekesistamine jumalateenistustel   vähemalt 2 korda kuus muusikaline osa jumalateenistustel      
  Kirikukohvi korraldamine jumalateenistuse järel   Kirikukohv toimub vähemalt kord kuus      
  Jumalateenistusele tulija tervitamine 

 

  Olemas jumalateenistuse toimkonna vastavad vabatahtlikud      
  Lastega peredele jumalateenistusel osalemise võimaluse loomine   Sisse seatud on laste mängunurk      
  Jumalateenistuse toimkonna juhendamine ja koolitamine   nõupidamised ja koolitused toimuvad vähemalt 2x aastas.      
Jumalateenistuse uue korra tutvustamine ja kasutuselevõtt 

 

Jumalateenistuse korra vihikute kasutuselevõtt   Jumalateenistus toimub uue korra järgi      
  Uue missamuusika õppimine   Jumalateenistus toimub uue korra järgi      
  Jumalateenistuse korra ja tähenduse tutvustamine   Kord aastas leerikursuste alguses toimuvad jumalateenistused, kus kommenteeritakse iga liturgia osa eel selle tähendust.      

 

 

 1. Koguduse liikmeks olemise väärtustamine ja vaimuliku kasvamise toetamine
 • Jumalateenistustel ja koguduse erinevates töövormides koguduse liikmeks olemise tähenduse pidev teadvustamine
 • Koostöö arendamine sõpruskogudustega erinevates riikides

 

Alameesmärk Tegevus Aeg Mõõdik Kulud Rahastamisallikas Vastutaja
Koguduseliikmete kaasamine kogudusetöös vastavalt nende annetele 

 

Koguduseliikmete kaasamine leerikursusel osalejatele koguduse elu ja tegevuse tutvustamisel.   Igale leerilapsele koguduseliikmest „sponsor” leeriajal ja pärast seda      
  Vabatahtliku töö võimaluste tutvustamine ja pakkumine          
Kontaktide loomine ja hoidmine koguduseliikmetega Koguduse liikmeskonna kaardistamine ja kontaktide täpsustamine   Koguduse liikmete andmebaas on Kogujas      
  Koguduseliikmetega isikliku kontakti pidamine   vähemalt 1x aastas toimub kontaktivõtt iga liikmega: kaardid, ringkirjad, facebook vms.      
Koguduseliikmete vaimulik kasvamine Kodugruppide võrgustiku moodustamine 

 

  Koguduses toimib x godukrubbi.      
  Koguduse töötegijate ja liikmete koolitamine   Iga töötegija osaleb vähemalt 1x aastas valdkondlikul koolitusel. 

Koguduseliikmetele toimub vähemalt 1 pikem kursus aastas.

     

 

 1. Koguduse mõju ja liikmeskonna kasvamine

 

 • Misjonitoimkonna arengusuundade väljatöötamine: leerikooli kutsumise strateegia väljatöötamine
 • Erinevatesse vanuserühmadesse kuuluvatele inimestele suunatud tegevuste arendamine: kohtumisõhtud, laste ja noorte kaudu nende vanemateni jõudmine, kes ei osale koguduse tegevuses
 • Kogudus on kogukonnas usaldusväärne ja arvestatav partner.
 • Meediatöö kaasajastamine: kodulehekülje pidev uuendamine, interaktiivsete võimaluste kasutamine, facebook jms sotsiaalsed võrgustikud
 • Kristliku usu põhiküsimusi tutvustavate koolituste korraldamine: leer, Credo jms
 • Eestisisestes ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine ja seeläbi koguduses toimivate heade praktikate tutvustamine
 • Palvetöö: kodulehele anonüümse eestpalvevõimaluse saatmise võimalus
 • Madala lävepakuga tegevuste/ürituste korraldamine

 

 1. Ligimesearmastuse osutamine ja üksteisest hoolimine koguduses ning kogukonnas

 

 • Kogudus on teadlik oma liikmete ja kogukonna olukorrast ning toetab neid abivajaduses.
 • Kogukondliku mõtteviisi ja suhtumise edendamine: partnerluse süvendamine omavalitsuste ja avalikes huvides tegutsevate organisatsioonidega
 • Diakooniatoimkonna tegevuse arendamine
 • Leeriõpetuses ja noortetöös kristlasena elamise ja ligimesearmastuse osutamise õpetamine.

 

 1. Koguduse majanduslike võimekuse kasvamine
 • Koguduseliikmete majanduslik vastutus koguduse toimetuleku eest on suurenenud: Koguduse liikmeannetajate motiveerimine, liikmeannetajate ja annetuste määrad on kasvanud, kümnis
 • Koguduse vara rentimine ja ruumide üürimine: laagrikeskuse väljaehitamine, 
 • Koostöö edendamine kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja mittetulundussektoriga: muinsusväärtuste hooldamise ühise vastutuse jagamine, lisandväärtuse loomine?
 • Koguduse projekti koostamise ja juhtimise võimekuse kasvamine

 

 

 1. Eesmärkide saavutamist toetava koguduse struktuuri arendamine
 • Diakooniatöötegija töölevõtmine hiljemalt 2013
 • Majandusjuhi töölevõtmine 2011-2012
 • Erinevate tegevusalade toimkondade vabatahtlike töötegijate aktiivsuse suurenemine

 

TEGEVUSKAVA

 

 • Sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine

 

Tegevuskava 2011-2019 tuleks koostada tabelina:

Tegevus tegevuse aeg kulud rahastamis allikad vastutajad
  

Jumalateenistus

 2011 – 2019    Koguduse eelarvest Koguduse õpetaja
Kirikupühade jumalateenistused  2011 – 2019    Koguduse eelarvest  

 

 

 • Laste- ja noortetöö

 

Tegevuskava 2011-2019 tuleks koostada tabelina:

Tegevus tegevuse aeg kulud rahastamis allikad vastutajad
 Pühapäevakooli tunnid, laagrid  2011 – 2019    Koguduse eelarvest Lehte Jõe, Külli Randmets
Noorteõhtud, noorte jumalateenistused  2011 – 2019    Koguduse eelarvest Joel Reinaru, Kristo Hüdsi
Leerikool, leerilaagrid 2011 – 2019   Koguduse eelarvest  
Noorte peredega töö 2016 – 2019   Koguduse eelarvest Jane Hüdsi

 

 rühma ideed arengukavasse

 

 1. Praegune olukord (2013)

 

1.1 Väga head ideed:

 • Praostkonna noortelaager (eelmine aasta liiga vähe inimesi..)
 • „Mida sa veel ootad?”
 • Muusikatöö
 • Side kooliga väga oluline noortetöö jätkusuutlikkuse osas

 

 

1.2 Kurb:

 • Enamasti toimub midagi ainult Nigulas, tore oleks kaasata kõik praostkonna noored ja et igal pool toimuks midagi
 • Noortel palju muid alternatiive kogudusele, kus käia, eriti linnas

 

 

 1. Mida võiks teha veel?

 

  • Tihedamini noorteüritusi, iga nädal võiks midagi toimuda, et tekiks harjumus koos käia
  • Ühised reisid välismaale, aga ka Eesti siseselt
  • Kogudusemaja võiks kujundada hubasemaks, et noorel tekiks soov sinna tulla ja seal olla, nt oma ruum noortele.
  • Pastor peaks olema avatud noortetööle ja suhtlema noortega, mitte ainult noortejuht
  • Teha rohkem reklaami üritustele – koolides, isiklikud kutsed
  • Heal muusikal ja programmil oluline osa noorteüritustel
  • Praostkonnas peaks olema rühm inimesi, kes planeerib praostkonna üritusi. Seal esindatud kõik kogudused
  • Üritused peaksid toimuma kordamööda eri kogudustes
  • Osalemine heategevuslikes ja keskkonna projektides (mitte raske töö – see ei lähe noortele peale..)
  • Noortemessidel osalemine
  • Meedias aktiivsem tegevuse kajastamine
  • Koostöö kohalike noorteorganisatsioonidega
  • Seiklustegevused
  • Praostkonna noortetöö projektijuht, kes arendab noortetööd
  • Oma sümboolika väljatöötamine – pluusid, kleepsud
  • Kodulehekülg
  • Projektide kirjutamine raha saamiseks EL jm fondidest

 

 

Diakooniatöö

Töövaldkonna kirjeldus 2011:

Diakooniatöö toimkonna liikmeid on 6.

 

ÜRITUSED:

Süstemaatiliselt toimuvad  kord kuus teetunnid eakatele

Taebla Vallamajas ja kord kuus Paliveres Nortorfi majas.

Teetundidest osavõtjaid on keskmiselt 10-15 inimest.  Selliste kokkusaamiste kaudu on mitmed inimesed tulnud täisealiste leerikursusele ja liitunud kogudusega.

 

Traditsiooniks on saanud memme-taadi peod kolm korda aastas (kevadel, sügisel ja talvel) ja ekskursioon teistesse kogudustesse. Osavõtjaid keskmiselt 30-40 inimest.

Koos käib kord kuus kogudusemajas erivajadustega rühm. Sellesse rühma on võimalik tulla neil, kel on füüsiline puue või kerge vaimne puue, et üksteist toetada, aidata, julgustada ja jagada oma kogemusi. Rühmas käib keskmiselt 7-10 inimest.
Avatud on riiete annetusmüük, kus töötavad vabatahtlikud.
Kogudusel ja vallal toimib ühisprojekt “Teine Kodu” (avatud noortekeskus), kus tegeletakse Nigula küla laste ja noortega. Noortekeskuses käib päevas keskmiselt 15 – 25 noort. Tegevusjuhendajaid on 2.

Jõululõunad, jõulu eel toidupakid, kodukülastused, erivajadustega rühma väljasõidud.

Kirikusse jumalateenistusele toomise organiseerimine.

 

Visioon 2019

 • EELK Lääne – Nigula koguduses viiakse ellu  üheselt mõistetav, kogudusekeskne ja ühiskonna suunas avatud diakoonia.

 

  Arengustrateegia ja strateegilised eesmärgid,

 • Diakoonia põhimõtted on EELK Lääne – Nigula koguduses üheselt mõistetavad ja tunnustatavad.
 • Diakoonia on loomulik osa  koguduse elust. Diakoonia taotleb, et ükski koguduse liige ei jääks hoolitsuseta, võimalusel aidatakse kõiki abivajajaid.
 • Diakoonia toetab kristlike väärtushinnangute edendamist Eesti ühiskonnas.
 • Koguduse diakoonia on avatud koostööks.

 

 1. tegevuskava aastateks 2011 -2019

 

Tegevuskava 2011-2019 tuleks koostada tabelina:

Tegevus tegevuse aeg kulud rahastamis allikad vastutajad
 Teetunnid  2011 – 2019    Koguduse eelarvest  Leili Mutso
Erivajadustega rühm  2011 – 2019    Koguduse eelarvest Madis Ott, Leili Mutso 
 Kodukülastused  2011 – 2019    Koguduse eelarvest Õp L. Reinaru, diakoonia töörühm

 

 

Muusikatöö

2011.a. Muusikatöö on üks osa Lääne-Nigula koguduse jumalateenistuslikust elust.

Koguduses on 5 muusikakollektiivi: DOXA, Noortekoor, CRUX, FLAMMO,

CASAKAMA. Neis tegutseb üle 30 inimese (mõni mitmes kollektiivis)

Muusikastiilideks on gospel, klassika ja rock.

Ans. CRUX, FLAMMO ja CASAKAMA esinevad põhiliselt väljaspool kogudust erinevatel noorteüritustel.

Doxa ja Noortekoor laulavad põhiliselt oma kirikus. Suurematel kirikupühadel on alati muusikat.

Muusikatöö on aastatega laienenud.

 

Hetkeseis 2016:

– noorte jumalateenistus bänd, kes teenivad kaasa noorte- ja pere jt

– Reinaru vennad

– Doxa jätkab

– kontsertkoorid külas

– Eda Zahharova muusikaagentuuri lauljad

– noortekoor jätkab tegevust

 

 1. Visioon 2019.

Rakendame veel enam koguduse töös musikaalseid inimesi, kes on valmis südame ja hingega Jumalat teenima nende talentidega, mis Temalt on saadud.

 

3 Arengustrateegia ja strateegilised eesmärgid.

Tegutsevad edasi olemasolevad muusikakollektiivid.

Tegutseb lasteansambel (koor)

Tegutseb beebikooli pillirühm

Muusikalisi ettekandeid vähemalt 2 korda kuus jumalateenistustel.

Uue muusika bänd (ülistusbänd)

Pasunakoor tegutseb

Kasutame liturgilist liikumist

 

Kindlasti oleme valmis osalema  praostkondlikel üritustel.

 

Tegevuskava 2011-2019 tuleks koostada tabelina:

Tegevus tegevuse aeg kulud rahastamis allikad vastutajad
 Ans DOXA  2011 – 2019    Koguduse eelarvest Helle Reinaru
Noortekoor  2011 – 2019    Koguduse eelarvest Helle Reinaru
Ansambel CRUX 20111 – 2019   Koguduse eelarvest Daniel Reinaru
Reinaru vennad 2016 – 2019     Daniel Reinaru
Pühapäevakooli laulurühm 2011 – 2019     Helle Reinaru, 

Eda Lääs

Noorte jumalateenistuse 

bänd

2011 – 2019     Piia Stramberg

 

 

Ühiskonna- ja misjonitöö

 

 1.  Töövaldkonna kirjeldus

 

Misjonitöö on kõigi kogudusetöö valdkondade peamine eesmärk. Sellesse kuulub vaimuliku kirjanduse levitamine, koolituste korraldamine, kohtumised misjonäridega, koostöö misjonikeskusega, Anu-Juha ja Signe- Joeli toetamine ja misjoni eesmärgiga ettevõtmised.

2014-st toetame perekond Borchardit.

 

 1. Visioon 2019

 

Jätkub kirjanduse levitamine ja lisandub koguduse leht. Suurenenud on misjonitoimkond aktiivsete kaasamõtlejate poolest. Anu ja Juha lisaks toetame uusi misjonäre Signe ja Joel Reinaru, perekond Borchardt. Misjonitöö tulemusena  on kogudus tervikuna  uuenenud (noorenenud). Töövaldkondade (eesotsas) juhtimisse on kaasatud noored aktiivsed tegijad. Koguduse vaimulikku elu  aitab kanda  väikerühmade võrgustik – piibli-  ja palverühmad. Koguduse filiaalid  on Paliveres ja Linnamäel.

 

 1. Arengustrateegia

Arengustrateegia peaks olema suunatud koguduse liikmete motiveerimisele ja usus kasvamisele. Strateegia väljapoole toimimine peaks olema suunatud  inimeselt inimesele ja  koostööle koolide, ettevõtete ja omavalitsusega.

 

 1. Strateegilised eesmärgid

 

 • Luua laste ja noorte kaudu kontakt keskealistega, kes on jäänud kirikust eemale.
 • Kujundada koguduse nägu mõistetavamaks ja nähtavamaks kohalikus kogukonnas.
 • Koguduse mõju ja liikmeskonna märgatav kasv. Majanduslikult toetab kogudust

vähemalt 500 liiget.

 

Tegevuskava 2011-2019 :

Tegevus tegevuse aeg kulud rahastamis allikad vastutajad
Misjoniõhtud, kohtumised misjonäridega   2011 – 2019    Koguduse eelarvest Marika Kerge
Misjonitoimkonna koosolekud  2011 – 2019    Koguduse eelarvest Marika Kerge
Koolitused 2011 – 2019   Koguduse eelarvest  
Misjonäride koolide külastused 2011 – 2019   Kogduse eelarvest  
Osavõtt üldkiriklikel misjoniüritustel 2011 – 2019   Koguduse eelarvest  
Misjonipüha tähistamine 2011 – 2019   Koguduse eelarve  
Korjandus misjonitöö toetuseks 2011 – 2019   Korjandus, loterii  

 

 Avatud suhted

 

Tegevuskava 2011-2019 :

Tegevus tegevuse aeg kulud rahastamis allikad vastutajad
 Taebla ja Oru vald, kihelkonnapäevad  2011 – 2013    Koguduse eelarvest, valla eelarvest  
Lääne-Nigula vald 

 

2013 – 2019   Kogduse eelarvest, valla eelarvest  
Oru Kool  2011 – 2019      

 

Regulaarne nõupidamine toimub neli korda aasta alates 2013.aastast Lääne-Nigula vallaga koos EELK Piirsalu kogudusega.

 

 Välissuhted

Tegevuskava 2011-2019:

Tegevus tegevuse aeg kulud rahastamis allikad vastutajad
 Raahe kogudus Soomes  2011 – 2019    Koguduse eelarvest, sõpruskog. eelarvest õpetaja
Ylitornio kogudus Soomes  2011 – 2019    _ „ _   

 

Espoonlahti kogudus Soomes 

 

2011 – 2019   _ „ _  
Hakarpi kogudus Rootsis 

 

2011 – 2019   _ „ _  
Nortorfi kogudus Saksamaal 2011 – 2019   _ „ _  

 

 – Hoida ühendust sõpruskogudustega, 2018.aastal on plaanis korraldada sõpruskoguduste päev.

 

 Majanduselu

 

Lühikirjeldus:

EELK Lääne-Nigula koguduse majandus koosneb liikmemaksudest, annetustest, sihtotstarbelistest toetustest, mis laekub Taebla ja Oru valla eelarvest. Annetuste üks osa laekub sõpruskogudustelt Soomes, Rootsis ja Saksamaal, see on ligikaudu 50-60 % eelarvest.

Aasta eelarve kulu jaguneb:

 • hoonetele (kirik, kogudusemaja vana pastoraat, leerimaja, köstrimaja, Piiri t. pastoraat, Jalukse palvemaja):

–     elekter, vesi, prügi, küte, jooksvad remondid,

 • maad, maamaks (põllumaa, aiamaad)
 • kantselei (tel, internet)
 • autod (sõiduauto, väikebuss)
 • tegevusele
 • töötasud

 

Majandusliku ressurssi moodustavad vabatahtlikud töötegijad ja suurem osa tulust laekub välispartneritelt.

 

Visioon 2011-2019:

Kui iga aastaga enda vastutus kasvaks 3%, siis 9.aastaga oleks kasv 30%, see küll tundub ebareaalsena, hea kui see on 20%. Eelduseks on noore koguduse kasvatamine ja kaasamine koguduse majanduselu puudutavates ettevõtmistes.

 

 

 

Hooned:

 • kirik: lõpule viia kiriku remont, välisremont ja käärkambri väljaehitamine. Teise kella korda tegemine. Välisvalgustus kiriku ja ausamba ümber. Kiriku torni seest korda tegemine ja avamine vaateplatvormina.
 • vana pastoraat remonditud ja II korrus välja ehitatud koguduse elu ning koolituskeskusena, mis oleks üheks sissetuleku allikaks.
 • Köstrimaja ja Jalukse palvemaja müügitulu saaks kasutada selle teostamiseks, ruumide väljaehitamiseks.
 • leerimaja: alumine korrus välja ehitada annetusmüügi ruumideks. II korrus jätkata Lääne-Nigula vallaga koostöös noortekeskusena ja võimalusel Nigula külaseltsile ruumide rentimisena.
 • Piiri t. pastoraat: maja soojustamine väljast, kõrvalhoone katuse remont, kõrvalhoone varikatuse ehitamine.
 • Köstrimaja: maja ja selle ümbruse koristamine, kirjutada projekt maja ja kõrvalhoone remondiks, muuta elamiskohaks ja laagrikeskuseks. Kui seda pole võimalik teostada, siis müüa ja saadud tulu paigutada vana pastoraadi II korruse väljaehitamisle. 

 

Maad:

 • jätkata maade rentimist Nigula Piim OÜ, FIE-dele ja aiamaarentnikele.

 

Tegevus:

 • vabatahtlike töötegijate ja töö tegemine talgukorras moodustab olulise osa majandusressursist
 • palgalistele töötegijatele palga maksmine
 • vajadus püsib majandusliku abi järele sõpruskogudustelt tegevuse toetamiseks
 • koolituste ja laagrite korraldamine
 • kirik avatud külastamiseks
 • projektide kirjutamine tegevuse toetuseks ja hoonete korda tegemiseks

 

Strateegilised eesmärgid:

 • müügitulud investeerida kogudusemaja II korruse ruumide väljaehitamiseks, mis omakorda loob uue tulubaasi
 • annetusmüügi tulud suunata tegevuse toetuseks
 • koostöös Taebla ja Oru valdadega kiriku kui kohaliku järjepidevuse kandja ja hoidja ning vaatamisväärsuse tutvustamine ja eksponeerimine, alates 2013. Lääne-Nigula vallaga.
 • diakoonitöö arendamine ja töötegija palkamine, sotsiaaltöös koostöö Taebla vallaga alates 2013. Lääne-Nigula vallaga.
 • tegevuse kaudu kaasata uusi inimesi koguduse tegevusse, töösse
 • hoida ja arendada tingimusi töö tegemiseks

 

Tegevused 2011-2019:

Tegevus tegevuse aeg kulud rahastamise allikad vastutajad
 Leerimaja keldrikorruse remont  2011-2019  40 000.-EEK  annetused juhatus 
 Kogudusemaja katuse remont  2011-2019 900 000.-EEK  omafinantseering, PRIA  projekt, sõpruskogudused  Juhatus 

 

 

Kiriku torni ja vaateplatvormi remont   2011-2019  20.000.-EEK  Annetused, projektid  juhatus
Kiriku väikese ukse kohale varikatus 

 kiriku katuse  vihmavee rennide paigaldus

kiriku torniluukide paigaldamine

2011 

 

2011-2019

 

 

2011 – 2019

5000.-EEK 

 

12000.-EEK

annetused 

 

annetused

 

juhatus 

 

juhatus

 

 

Piiri t pastoraadi maja soojustamine 2011- 2019 

 

4 000.- eurot annetused, projektid juhatus 

 

Piiri t pastoraadi abihoone külge varikatuse ehitamine 2011 – 2019 4000.- EEK annetused, projektid juhatus
Piiri t abihoone katuse remont 

 

2012 – 2019 40 000.- EEK Annetused, projektid juhatus
Köstrimaja, abihoone ja territooriumi korrastamine 

 

2011 1 000.- eurot annetused juhatus
Köstrimaja ja abihoone remont, ehitustööd 2011 – 2019 8 000.- eurot annetused, projektid juhatus

Läbi vaadatud ja täiendatud 2015, 2016, 2017.a.

 

 

 

 

 

 

 Koguduse juhtimine

 

                                              

TÄISKOGU

 

            NÕUKOGU 20+ õp                       KOGUDUSE ÕPETAJA

                                                          

 

JUHATUS      SINODI SAADIKUD          TOIMKONNAD                   REV-KOMISJON

 VÕI REVIDENT

                        (2 saadikut+2 asemikku)                                                                             

(6 liiget)

*Juhatuse esimees                                          *Jumalateenistus                           * 3 liiget

* 4 liiget                                                         * Lastetöö

* õpetaja                                                        * Peretöö

                                                                       * Noortetöö

                                                                       * Muusikatöö

                                                                       * Diakooniatöö

                                                                       * Misjonitöö

                                                                       * Sõpruskoguduste

                                                                       * Avalikud suhted

 

 

Meie koguduses vastutuse jagamine:

 

ÕPETAJA                                         JUHATUSE ESIMEES

* assistent                                          * majandus

* toimkondade juhid                          * koristaja/perenaine

                                                           * majahoidja

 

 

 

Arengukava ja tegevuskava on üle vaadatud ning täiendatud koguduse nõukogu koosolekul 19.02.2017.